MK1 na szerokiej miedzi..

MK1 na szerokiej miedzi..

MK1 na szerokiej miedzi..

MK1 na szerokiej miedzi..
Ostatnie u chyba jedyne udane strzały w tym sezonie - zdjęcia od AS-27

dobre
   
słabe
   
5

Najlepszy komentarz:

ZaZieloneOczka 13 listopada 2015 08:15
1  0

Cudo ;) tylko kolor mi nie pasi.

visien00 13 listopada 2015 17:07
0  1

@ZaZieloneOczka: Jak dla mnie kolor spoko. Wiadomo, są gusta itd itp. Nie mam zamiaru wmawiać dla kogoś że czerwony jest lepszy itp. Jak dla mnie wygląda niesamowicie. Całkiem co innego niż typowe mk1 w ogyginalnych kolorach. Props

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8
wstępne zespolenie osi nowej "syrenki"

Syrena V8
Pierwsze przymiarki karoserii..

Syrena V8
Nowy licznik w ponadczasowym stylu

Syrena V8
Detale.. mnóstwo detali

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8
Silnik z Mercedasa - V8, około 300KM z modelu W210

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8
Oczywscie skrzynia automatyczna została z Merca. łącznie z systemami ASR i ABS

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8

Syrena V8
"Sy­re­na V8 to dzie­ło Pana To­ma­sza. To już druga 105-tka, którą prze­ro­bił. Pierw­sza miała zbu­do­wa­na od pod­staw ramę, w któ­rej jed­nost­ka na­pę­do­wa, za­wie­sze­nie i ha­mul­ce były od Fiata Se­icen­to. Dwa lata temu Pan To­masz zo­ba­czył w te­le­wi­zji film pt "Ko­cham Sy­ren­ki", w któ­rym po­ka­za­no Sy­re­nę z sil­ni­kiem Mer­ce­de­sa. Po­cząt­ki były cięż­kie. Trze­ba było kupić całe auto i nad­wo­zie Sy­re­ny. Pod­sta­wą kon­struk­cyj­ną stał się Mer­ce­des W210 z sil­ni­kiem V8. Nad­wo­zie Sy­ren­ki stało w szo­pie przez 15 lat i zo­sta­ło na­by­te na au­kcji in­ter­ne­to­wej. Sy­ren­ka zo­sta­ła po­zba­wio­na ramy, sta­jąc się nad­wo­ziem sa­mo­no­śnym. Wszyst­kie mo­dy­fi­ka­cje zo­sta­ły po­par­te ob­li­cze­nia­mi wy­trzy­ma­ło­ścio­wy­mi. Prze­ło­że­nie sa­me­go sil­ni­ka było dość ry­zy­kow­nym za­bie­giem. Kon­struk­tor w dużej mie­rze oparł się na mer­ce­de­sow­skich ele­men­tach za­wie­sze­nia i ha­mul­ców. Sy­ren­ka V8 waży około 1,4 tys. kg. Masa jest roz­ło­żo­na po­mię­dzy osia­mi nie­mal po po­ło­wie. Moc jaką ge­ne­ru­je sil­nik to około 300 KM. Auto wy­po­sa­żo­ne jest w roz­łą­czal­ny sys­tem ASR, ABS i wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy. Pan To­masz chciał także zo­sta­wić układ ESP, ale brak moż­li­wo­ści prze­pro­gra­mo­wa­nia roz­sta­wu osi mógł spra­wić, że sys­tem bę­dzie nie­bez­piecz­ny. Jako, że auto miało przede wszyst­kim dawać przy­jem­ność z jazdy, prócz śpie­wa­ją­cej V8-mki nie mogło za­brak­nąć po­rząd­ne­go audio. Jed­nost­ka cen­tral­na firmy Pio­ne­er z pro­ce­so­rem dźwię­ku, 6 gło­śni­ko­wy sys­tem DLS oraz stare, dobre wzmac­nia­cze JBL (jesz­cze te, na których jest na­pi­sa­ne "made in usa") za­do­wo­lą nie jed­ne­go au­dio­fi­la. Wła­ści­ciel w przy­szło­ści chciał­by za­ło­żyć pod­tle­nek azotu - tak na wszel­ki wy­pa­dek oraz sys­tem ga­sze­nia opon tyl­nych" Zródło: 300kucy.pl

Nie wiem czy było ale warto powtórzyć dla tych co nie widzieli - jednak i u nas moze powstac cos wyjątkowego :)
Zapraszam: https://www.facebook.com/OldAndGerman

dobre
   
słabe
   
14

Najlepszy komentarz:

Herman 16 października 2013 19:43
2  7

Grauluję Pomysłodawcy!!! Oby więcej takich ludzi z pasją! Wygląda extra!

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf MK III 1.8T by Dennis.

Samochód spotkany na "The Best Of" chyba jeden z najbardziej dopieszczonych projektów jakie widziałem osobiscie, a zarazem taki który nie przyjechał na lawecie (Air Ride) Ja sie zakochałem :)

Chcesz więcej? Zapraszam na: https://www.facebook.com/OldAndGerman

dobre
   
słabe
   
9

Najlepszy komentarz:

bufix24 25 września 2013 10:21
0  1

ladnie zglebowany ale na polskie drogi to nie lada ryzyko ;p

Low Audi
Audi 100 LS 2-doors sedan z frontem od C1. LAta produkcji 1968-1976.

"Pierwsza generacja Audi 100 została po raz pierwszy ukazana 26 listopada 1968 roku. Samochód ten, zaprojektowany przez Ludwika Krausa, stał się przebojem dzięki wysokiej jakości użytych materiałów, dobrym właściwościom jezdnym oraz przestronnemu wnętrzu. Pierwsza generacja produkowana była jako 4-drzwiowy sedan oraz eleganckie, 2-drzwiowe coupé. Oferowane były czterocylindrowe silniki o pojemności od 1,6 do 1,9 l. Łącznie sprzedano ponad 800 000 sztuk Audi 100 pierwszej generacji."

Chcesz więcej? Zapraszam: https://www.facebook.com/OldAndGerman

dobre
   
słabe
   
2

Najlepszy komentarz:

profesorleniuch 22 września 2013 00:54
0  1

Za AUDI zawsze PLUS :) A4... :)
Z nami od

10 lutego 2013 23:19

Dodanych

9

Komentarzy

41

Karma wrzut

228

Karma komentarzy

54

Obserwowani 9

Obserwują 1