Regulamin

 1. Wyjaśnienie pojęć

  Operator serwisu - Właścicielem i operatorem serwisu jest firma Broadisland Ltd., z siedzibą w Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize

  Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu

  Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik posiadający Konto w Serwisie

  Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu lub e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy Zarejestrowany Użytkownik Serwisu może wprowadzić jak i modyfikować swoje treści oraz inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie

  Serwis - Serwis internetowy, który umożliwia przechowywanie Treści Zarejestrowanego Uzytkownika pod adresem internetowym ujarani.pl lub ujarani.com i Serwisach zależnych

  Serwisy zależne - Serwisy internetowe należące do operatora

  Login - tekst jednoznacznie identyfikujący Użytkownika Serwisu, wybrany przez niego

  Treść - zdjęcia, teksty, muzyka, filmy, linki przechowywane w Serwisie, zamieszczone przez Zarejestrowanego Użytkownika

  Komentarz - opinia wyrażona w miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie przez Zarejestrowanego Użytkownika

  NSFW - (ang. Not Safe For Work - pol. Niebezpieczny do oglądania w pracy) Treści przeznaczone dla osób dorosłych, mogące przedstawiać nagość, erotykę, akt seksualny lub inne elementy, które nie powinny być oglądane w miejscach publicznych, a w szczególności nie mogą być oglądane w obecności osób niepełnoletnich

  Wizerunek - zdjęcie lub grafika przedstawiająca Użytkownika, lub z która się on identyfikuje

 2. Postanowienia ogólne

  1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje warunki regulaminu
  2. Konto w Serwisie udostępniane jest bezpłatnie
  3. Zabroniona jest sprzedaż kodów zaproszeń, bez pisemnej zgody Operatora
  4. Użytkownikiem Konta może zostać każda osoba pełnoletnia, działająca we własnym imieniu, zdolna do czynności prawnych
  5. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Wszelkie usterki należy zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępny w serwisie

 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

  1. Użytkownik Serwisu nie może podejmować działań, które sa niezgodne z obowiazującym prawem, w tym zamieszczać Treści, Komentarzy, Wizerunku i innych danych, zawierających w szczególności:
   1. treści wulgarne, obraźliwe, naruszające etykietę i dobre obyczaje
   2. treści propagujące nienawiść, rasizm, przemoc
   3. treści naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich
   4. treści NSFW w miejscu do tego nie przeznaczonym
   5. treści których celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej (np. spam)
   6. treści które mogłyby szkodzić wizerunkowi Serwisu lub Operatora
  2. Użytkownik zamieszczając Treści, Komentarze, swój Wizerunek i inne dane zgadza się na ich wykorzystanie przez Operatora, na potrzeby działania Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie osobistego użytku
  3. Operator Serwisu, może zablokować lub usunąć dowolną Treść, Komentarz, Wizerunek lub inne dane umieszczone przez Użytkownika szczególności w przypadku złamania punktu III.1 Regulaminu lub z innych powodów
  4. Operator Serwisu, może zablokować Użytkownikowi dostęp do strony szczególności w przypadku złamania punktu III.1 Regulaminu lub z innych powodów

 4. Odpowiedzialność

  1. Operator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za:
   1. Treści, Komentarze, Wizerunek i inne dane zamieszczane przez Uzytkowników. Użytkownik zamieszcza swoje Treści, Komentarze oraz wszelkie inne dane, wyłącznie na własną odpowiedzialność
   2. Straty lub szkody wynikłe z korzystania, bądz niemożnosci korzystania z Serwisu, a także wynikłe z powodu nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika
  2. Operator Serwisu nie gwarantuje, że Serwis lub inne serwisy internetowe dołączone do niego, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych programów komputerowych. Dokłada jednak wszelkich starań, aby taka sytuacja nie miała miejsca

 5. Prawa autorskie

  1. Jeśli Użytkownik Serwisu uważa, że Treść, Komentarz lub inny element Serwisu łamie prawo autorskie, może wysłać Operatorowi (info@ujarani.com) informacje o tym (wystepując w roli Podmiotu Zgłaszającego), która powinna zawierać następujące dane:
   1. swoje dane kontaktowe, zawierające imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail
   2. swój podpis w formie fizycznej lub elektronicznej
   3. dane umożliwiające Operatorowi Serwisu identyfikację Treści, Komentarza lub innego elementu Serwisu, który według Podmiotu Zgłaszającego łamie prawo autorskie
   4. dane zdjęcia, tekstu, muzyki, filmu, co do którego prawa zostały naruszone, właczajac w to lokalizację, umożliwiające Operatorowi Serwisu znalezienie oraz zweryfikowanie jego istnienia
   5. oświadczenie, iż zgłoszona Treść, Komentarz lub inny element Serwisu jest zamieszczony w Serwisie, bez zezwolenia osoby posiadającej do niego prawa autorskie, lub bez zezwolenia osoby lub instytucji zarządzajacej tymi prawami, lub niezgodnie z obowiazującym prawem
   6. oświadczenie, iż podane informacje są zgodne z prawda i Podmiot Zgłaszający jest upoważniony do wystąpienia w imieniu osoby lub instytucji posiadającej prawa autorskie do zgłaszanej Treści, Komentarza lub innego elementu Serwisu, i jest swiadoma konsekwencji prawnych w przypadku, gdyby te informacje okazały się nieprawdziwe
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia, które spełnia powyższe punkty, Operator powinien w rozsądnym czasie:
   1. zablokować lub usunąć Treść, Komentarz lub inny element Serwisu, jeśli istnieje zasadne podejrzenie, że narusza prawa osób trzecich
   2. powiadomić Użytkownika, który zamieścił Treść, Komentarz lub inny element Serwisu, o zablokowaniu lub usunięciu zamieszczonej przez niego Treści, Komentarza lub innego elementu Serwisu
   3. usunąć Konto Użytkownika, w przypadku otrzymywania wielu zweryfikowanych zgłoszeń o naruszeniu przez tego Użytkownika praw autorskich

 6. Polityka prywatności

  Nie udostępniamy powierzonych nam adresów e-mail podmiotom trzecim. Podany opcjonalnie adres email służy do wysyłania powiadomień związanych z Serwisem (np. o nowych treściach w serwisie, odzyskiwaniu hasła). Nie rozsyłamy żadnych wiadomości o charakterze reklamowym. Adres IP użytkownika jest wykorzystywany jedynie w celach statystycznych i administracyjnych (np. w celu uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do strony, w przypadku rażącego złamania regulaminu, uniemożliwieniu manipulacji głosami itd.). Do poprawnego działania strona wymaga akceptacji cookies (ciasteczek), które nie zawierają danych osobowych. Pliki cookies emitowane przez partnerów operatora podlegają ich własnej polityce prywatności. Aby usunąć pliki cookies skorzystaj z pomocy swojej przeglądarki.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Operator zastrzega sobię prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie
  2. Operator zastrzega sobię prawo do modyfikacji Serwisu oraz do jego likwidacji jeśli zajdzie taka konieczność
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa Belize